Våre vilkår

English version

 1. Generelt

1.1. Disse forretningsvilkårene supplerer og ansees som en del av samtlige avtaler om kjøp av tjenester (heretter benevnt den enkelte avtale) som inngås mellom DataGuard AS (heretter benevnt DG) og den enkelte kunde (heretter benevnt Kunden).

2. Parter

2.1. Alle juridiske og myndige personer/selskaper kan abonnere på tjenester levert av DG.

2.2. DG forbeholder seg retten til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse. DG forbeholder seg retten til å kredit godkjenne Kunden/selskapet før avtale godkjennes.

3. Krav til skriftlighet

3.1. E-post eller henvendelser gjort via DG sine hjemmesider er å regne som skriftlig, såfremt identiteten til avsender er tydelig.

4. Avtaleperioden

4.1. Avtaletid reguleres av det som fremkommer på faktura /fakturaperiode. Det kan være 1, 3 eller pr 12 mnd. Bindingstid reguleres av det som fremkommer på kontrakt eller bestillingsskjema. For privatkunder er normal bindingstid 12 mnd fra avtaleinngåelse, for bedrifter 36 mnd, med mindre annet fremkommer på skriftlig avtale. Bindingstid gjelder dog fra den dagen effektiv leveranse begynner, med mindre annet er skriftlig avtalt.

For domener, web og mailhostingtjenester, gjelder det uansett 12 mnd avtaletid.

5. Oppsigelse

5.1. Oppsigelsestiden er én måned for privatkunder og tre måneder for bedrifter. Oppsigelse må være skriftlig. Skjer oppsigelsen innenfor avtaletid, kan den tidligst gjøres gjeldende fra utløpet av avtaleperioden.

5.2. Dersom en avtale kanselleres av Kunden før tjenesten blir idriftssatt, har DG rett til refusjon av medgått tid og materiell. (se egen prisliste)

5.3. Dersom en avtale ønskes avsluttet i Bindingstiden skal Kunden betale DG for etableringskostnader med mer, slik at de utgifter som var ment subsidiert i bindingstiden dekkes 100%. Deretter må minimum ½ leiebeløpet (beløp fremkommer på fakturaen) for gjenværende tid av bindingstiden betales.

6. Betalingsbetingelser / Mislighold / Prisregulering

6.1. Kunden betaler DG den pris som fremgår på prislisten eller den enkelte avtale. Tjenestene faktureres forskuddsvis i hht punkt 4 dersom ikke annet er avtalt. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente, p.t. 9,25%, eller som det fremkommer på fakturaen. Ved uteblivelse av betaling etter 1. gangs purring, forfaller også avtalens totalbeløp. Dersom slikt inntreffer kan DG uten videre forvarsel midlertidig avbryte tjenesten inntil betaling finner sted. Slik midlertidig stans i tjenesten medfører ikke fritak for Kundens betalingsforpliktelser. Ved oversendelse til inkasso, er det å oppfatte vesentlig avtalebrudd og avtalen opphører og eventuell sluttavregning sendes til inkasso sammen med hovedkrav. Dersom kunde foretar oppgjør til inkassoselskap etter at inkassopågang har startet, må alle krav betales inn før ny avtale kan gjøres eller leveransen gjenopptas. Betalingsplikten for det bestilte produkt eller tjeneste starter ved effektiv levering fra DG, uavhengig om når tjenesten taes i bruk.

6.2 Prisregulering
Prisene reguleres i henhold til endringer i prislisten, som igjen baseres på generelle endringer i markedet. For enkelte pris-elementer kan vederlaget øke, men uten at totalvederlaget øker med mer enn 4% årlig og da med bakgrunn i rebalansering, kostnadsøkning, etc. Dersom totalvederlaget likevel skulle øke med mer enn de angitte 4%, kan Kunden kreve forhandlinger. Hvis disse ikke fører frem innen tidspunktet for når økningen skulle tre i kraft, kan Kunden si opp Avtalen. For Hosting/Colocation kan forskjell i vederlag være på max 10% før reforhandling kan kreves.

6.3 Vesentlige endringer
Dersom endringene medfører vederlagsmessige avvik fra forutsetningene ved avtaleinngåelse > +/- 20%, kan hver av partene kreve gjennomgang av vilkårene og eventuelt endring (er) av disse. Hvis enighet ikke oppnås innen rimelig tid, kan avtalen sies opp

7. DGs ansvar

7.1. DG står ansvarlig for sine leveranser iht. den enkelte avtale, og skal sørge for at den avtalte kapasitet og funksjonalitet er tilstede iht. spesifikasjonen i den enkelte avtale. Bredbånd levert på radio eller DSL leveres alltid etter beste ytelse prinsippet. Oppnådd hastighet kan avvike fra avtalt hastighet. Der avviket viser seg å være større en 50% vil ingen av partene være bundet til eventuell bindingstid eller avtaletid, og tjenesten kan avbrytes omgående. DG vil være behjelpelig med slik måling og må uansett godkjenne resultat før en treffer konklusjon.

8. Tilkopling til nettet

8.1. DG sørger for fremføring av tilkoplingslinje frem til første telefonkontakt eller et annet tilkoplingspunkt på den installasjonsadressen som Kunden har oppgitt. Hvis det tidligere er montert et tilkoplingspunkt på adressen, benyttes dette. Dersom Kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilkoplingslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig eller dersom Kunden ønsker en tilkopling som ikke kan omfattes av DG sine leveringsforpliktelser slik disse er nedfelt i teleloven med forskrifter, kan det kreves at Kunden dekker merkostnadene for tilkoplingen.

8.2. DG må sikres fri adkomst frem til tilkoplingspunktet. I forbindelse med tilkoplingen har DG fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. DG skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilkopling. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans utstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjonen.

9. Rett til å bryte tilkoblingen til nettet i visse tilfeller

9.1. Hvis Kundens utstyr og / eller bruk av tjenesten medfører eller kan medføre problemer for DG eller andre som benytter nettet kan DG bryte tilkoblingen til nettet umiddelbart. Kunden skal i slike tilfeller varsles omgående.

9.2. Tilkobling til nettet skal finne sted straks Kunden har utbedret forholdet på en tilfredsstillende måte. Kunden disponerer tilgang til DGs nett for eget bruk. Hvis Kunden skal videreselge tjenester - direkte eller indirekte - må dette særskilt avtales. Dette gjelder også transittrafikk fra tredje parts nett, DNS, mailexchange, webhosting eller annen kommersiell virksomhet. Hvis slike forhold finner sted uten slik særskilt skriftlig avtale kan DG uten varsel bryte tilkoblingen til nettet inntil forholdet er brakt i orden.

9.3. Midlertidig stans i tilkoblingen medfører ikke fritak for Kundens betalingsforpliktelse.

10. Ansvar og mislighold og pris

10.1.Dersom en part vesentlig misligholder sine plikter iht den enkelte avtale eller denne avtale, kan den annen part etter skriftlig varsel holde tilbake sin ytelse inntil forpliktelsen blir oppfylt. Dersom slikt vesentlig mislighold ikke blir avhjulpet innen 30 dager etter at det skriftlige varsel er sendt, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.

10.2. En part har rett til å kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap. For DG er kravet på erstatning oppad begrenset til ett kvartal løpende vederlag iht den enkelte avtale. Videresalg av privat-/bedriftstjenester samt kommersiell bruk på private aksesser uten skriftlig avtale vil medføre krav om erstatning for økonomiske tap og straffegebyrer. DG er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

10.3 Hver av partene er ansvarlig for de underleverandører parten måtte engasjere i forbindelse med gjennomføringen av inngåtte avtale, på samme linje som om parten selv utførte tjenestene.

11. Utstyr

11.1.Utstyr som leveres sammen med Tjenesten eies av DG og Kunden har ansvar for tilbakeføring av dette ved oppsigelse av Tjenesten. Dersom slikt ikke skjer innen 14 dager etter avtaleopphør, eller mottatt utstyr ikke er komplett, vil utstyr bli fakturert i hht gjeldene prisliste. Er du usikker på hva prisen er, ta kontakt med DG på telefon 04545 eller på support@dataguard.no. Når faktura for modem/utstyr er sendt, og det som resultat av slikt sendes utstyr i retur, bortfaller ikke kravet. DG må supplere sitt lager, og kravet må dekkes i sin helhet. Omkostninger for frakt/retur av utstyr bæres av kunde, der ikke annet er avtalt i forkant.

12. Skade påført utstyr eid av DG

12.1.Kunden plikter å erstatte skader på eller tap av DGs utstyr som er plassert hos Kunden, herunder men ikke begrenset til:  skade eller tap som følge av overspenning eller en annen elektrisk påvirkning fra Kundens installasjoner, ved bruk av ikke godkjent utstyr, med mindre årsaken til skaden eller tapet ligger utenfor Kundens kontroll.

13. Reklamasjon

13.1.Feilmelding må meldes til DG ved e-post: support@dataguard.no eller tlf: 04545. Før feil meldes, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor DGs ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette vil DG kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking. DG forbeholder seg retten til å ta betalt for feilsøking/kundehjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir DG melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Retten til reklamasjon utgår etter 30 dager etter at mangel skulle ha skjedd.

14. Vedlikehold

14.1.DataGuard har ordinært servicevindu mellom kl 00-06.00 natt til mandag, onsdag og fredag. Det kan da påregnes brudd i den ordinære leveransen. Slikt brudd er ikke reklamasjonsberettiget. Servicearbeid eller annet brudd utover ordinære servicevinduer vil bli varslet på vår driftsmeldings side: www.dataguard.no

15. Force majeure

15.1.Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som "force majeure", skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som "force majeure" skal regnes all ytre og indre påvirkning på nettet som DG ikke har innflytelse over.

16. Taushetsplikt

16.1. Partene er forpliktet til gjensidig å bevare taushet om alle forhold de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av avtalen, i den utstrekning informasjonen ikke er å betrakte som allment kjent.

16.2. DG har dog rett til å varsle andre om driftsmessige forhold på Kundens side som medfører eller kan medføre problemer for DG eller andre som benytter nettet.

17. DG er common carrier

17.1.DG har ikke rett til innsyn i trafikk som ikke er i direkte kommunikasjon med DG. DG kan derfor heller ikke ta ansvar for innholdet av denne trafikken. DG kan dog i visse unntakstilfeller skaffe seg innsyn i trafikken i overensstemmelse med regler gitt av Datatilsynet blant annet i tilfeller hvor det er grunn til å tro at trafikken er i strid med nasjonale og internasjonale regler eller hvor trafikken utgjør eller kan utgjøre et problem for DG eller andre som benytter nettet.

18. Sikkerhet

18.1.DG driver en direkte videreformidling av trafikk på stamnettet og i tilfeller hvor Kunden selv drifter systemet er Kunden selv ansvarlig for å sette opp den nødvendige sikring mot uønsket tilgang fra utenforstående. I tilfeller hvor DG sikrer systemet vil det være DG alene som er administrator på systemet om ikke annet er avtalt i den enkelte avtale.

18.2.Kunden skal respektere aksesskriteria på andre maskiner tilknyttet nettet, og ikke gjøre eller forsøke på ulovlig inntrenging på slike maskiner. DG skal respektere Kundens aksesskriteri på de maskiner o.l. Kunden knytter til DG. DG har rett til å foreta målinger og analyser som har til hensikt å sikre pålitelig drift.

19. Prisliste

 Se gjeldende priser på www.dataguard.no

20. Tvister

20.1.Tvister vedrørende innholdet i og gjennomføringen av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler, og med Bergen byrett som verneting.

Gjelder for nye kunder fra 18.01.2012  og fra 1 februar 2012 for eksisterende